Årsregnskabsloven §§ 58-59

 1. § 58
  Opskriver virksomheden anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, skal følgende oplyses:
  1. 1) Den regnskabsmæssige værdi i balancen, som ville have været indregnet, hvis opskrivning efter § 41, stk. 1, ikke havde været foretaget.
  2. 2) Om posten »Reserve for opskrivning« under egenkapitalen:
   1. a) Størrelsen primo regnskabsåret,
   2. b) tilgang i løbet af regnskabsåret,
   3. c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger,
   4. d) årets afskrivninger,
   5. e) afgang i løbet af regnskabsåret og
   6. f) størrelsen ultimo regnskabsåret.
  3. 3) Indregning og måling af den skattemæssige effekt af bevægelserne i opskrivningsreserven, jf. nr. 2.
 1. § 58 a
  For hver kategori af aktiver eller forpligtelser, som måles til dagsværdi, jf. §§ 37-38, skal oplyses
  1. 1) dagsværdien ultimo regnskabsåret,
  2. 2) ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørelsen, og
  3. 3) ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven, jf. § 49, stk. 3, under egenkapitalen.
 2. Stk. 2.
  Måles aktiver eller forpligtelser til dagsværdi, jf. §§ 37-38, og måles dagsværdien ikke på grundlag af observationer på et aktivt marked, skal der oplyses om de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen.
 3. Stk. 3.
  Oplysningerne i stk. 2 kan gives samlet for en kategori eller en gruppe af aktiver eller forpligtelser, hvis de centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen i henholdsvis kategorien og gruppen af aktiver eller forpligtelser ikke afviger væsentligt indbyrdes.
 1. § 58 b
  For afledte finansielle instrumenter, som løbende måles til dagsværdi, jf. § 37, stk. 1, skal der oplyses om omfanget og karakteren af instrumenterne samt væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme.
 2. Stk. 2.
  Oplysningerne i stk. 1 kan gives samlet for ensartede afledte finansielle instrumenter.
 1. § 58 c
  Virksomheden skal oplyse om de positive og negative forskelsbeløb, som konstateres ved første indregning af kapitalandele efter § 43 a. Forskelsbeløbene beregnes efter § 121, jf. §§ 122 og 123.
 1. § 59
  Indregner virksomheden renteomkostninger som en del af kostprisen for aktiver, skal årets indregnede rentebeløb oplyses for hver post.